ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2562 9:34:45     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 202

สามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสาร

ประกาศประกวดราคา11.01.2562.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้าง11012562.pdf

ข่าวประกาศ     ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

14/8/2562 14:01:15
50

โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

8/7/2562 0:01:23
39

รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

3/7/2562 10:02:47
27

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาเต๋าโล (เตาอั้งโล่) ประสิทธิภาพสูงลดโลกร้อนสสาหรับนักศึกษาและชุมชนบ้านโปง

3/7/2562 9:54:10
28

โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)

2/7/2562 11:11:44
42

หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

2/5/2562 10:43:56
337

หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี)

2/5/2562 10:24:03
929

หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (2ปี)

2/5/2562 10:21:02
874

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

25/1/2562 10:21:23
161

ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

14/1/2562 9:34:45
203